Geotee Logo loginico  Σύνδεση    langico   
 

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Υποβολή αίτηση συμμετοχής
Κάθε ενδιαφερόμενος για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής, που ακολουθούν την υποβολή των Αιτήσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα πρέπει να προβεί στις κάτωθι απαιτούμενες ενέργειες:

Α) Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Πληροφοριακής Εφαρμογής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.katartisi.geotee.gr.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλέπε εν. 5.3.2) μπορούν να υποβληθούν
 • είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση www.katartisi.geotee.gr, συνοδευόμενα με Υπεύθυνη Δήλωση δημιουργημένη και ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr, με την οποία να δηλώνεται η εγκυρότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων (προτιμητέο),
 • είτε μπορούν να αποσταλούν σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, ΤΚ 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) συνοδευόμενα από την αίτηση συμμετοχής η οποία θα φέρει και τη φυσική υπογραφή του αιτούντα.
Κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης θα παίρνει έναν αριθμό, ο οποίος θα είναι μοναδικός. Κάθε δημόσια αναφορά στους επιλεγέντες/επιλαχόντες της πράξης θα γίνεται αποκλειστικά με τον αριθμό αυτό. Επισημαίνεται ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία μόνο αίτηση συμμετοχής και σε μία περιφερειακή ενότητα.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων αρχίζει στις 31/3/2021 και λήγει στις 19/4/2021 (ώρα 15:00).


B) Αποστολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε έντυπη μορφή

Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι επιλέξουν να μην υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε αυτή την περίπτωση θα τα αποστείλουν (βλ. ενότητα 5.3.2), ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου (συστημένα ή με courier) εντός σφραγισμένου φακέλου, το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, (ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, ΤΚ 54631, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).
Η έντυπη υποβολή δικαιολογητικών απαιτείται για την πιστοποίηση των όσων δηλώνονται στην αίτηση συμμετοχής και προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η κατάταξη τους. Η μη εμπρόθεσμη ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Ο σφραγισμένος φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής θα έχει την ένδειξη:

ΠΡΟΣ : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Ελ.Βενιζέλου 64, Τ.Κ.54631, Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :
«Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον κλάδο διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων και στην υγιεινή, ασφάλεια και ποιοτικό έλεγχο τροφίμων. Κωδ.ΟΠΣ (MIS) 5003068

Ονοματεπώνυμο: ……………

Περιφέρεια Επιλογής…………  (όπως δηλώθηκε στην αίτηση)

Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής …………  (όπως δηλώθηκε στην αίτηση)

Δικαιολογητικά Συμμετοχής Υποψήφιων Ωφελουμένων.
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση Συμμετοχής (εκτυπωμένη από το www.katartisi.geotee.gr)
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
 3. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών, το οποίο δήλωσαν στην αίτηση τους, σε περίπτωση τίτλου του εξωτερικού, αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ, ο Α.Μ.Κ.Α και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου.
 5. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:
  • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, ή την τελευταία απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο/η Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης και ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα
  • Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα – ΕΦΚΑ ή Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο/η Υποψήφιος/α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την ημέρα Υποβολής της αίτησης.

 6. Για τους εποχικά εργαζόμενους (ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13)):

  Αντίγραφο της κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα η κάρτα ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
  • Από το EΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε6) υπογεγραμμένο από τον άνεργο και τον Εργοδότη ή από τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
   και
  • Από βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).

  Για τους εργαζόμενους σε αναστολή(λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19):
  Αντίγραφο βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.
 7. Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
 8. Βεβαιώσεις Παρακολούθησης προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (εφόσον υπάρχουν).
 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, (η οποία θα απευθύνεται στο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ), ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Espa